top of page

나우리축제 Urban Local Art FESTIVAL
 NAURI+도시+지역+예술+축제

서울시 2021 민간축제지원사업

나우리축제2

2021.11.01~11.07

 

<공연>

권영호x진주                무릎이 삐걱거려도

남상식                        어 무어라고

<전시>

자우녕                        천연동 우물에서 하늘 보기

 

세미나                        로컬리티와 축제 그리고 공연

천충사랑人                 미디어 쇼

 

 

 

 

 

 

 

 

주관 I (협)문화공장

주최 I (협)문화공장. 미디어예술문화연구소

후원 I 서울시. 서대문구청. 문화공간 백지장. 청년예술청. 천연동 주민자치회. 천연동 주민센터.

PROGRAM

bottom of page